Naar meer samenwerking en integratie
 

De versnippering staat een gezonde herverdeling in de weg. Er zijn vanuit het beleid al heel wat inspanningen geleverd, maar toch hebben we nog een weg af te leggen. Sommige tussenschotten zullen moeten verdwijnen en er zullen initiatieven moeten ontstaan die doorheen de verschillende financieringsvormen gaan.

Er is een grotere vraag naar langdurige vormen van ondersteuning, chronische zorgen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg,… De grenzen tussen zorg en welzijn vervagen, de focus verbreedt van pure genezing naar meer levenskwaliteit, en bij veel van deze veranderende vragen zijn meerdere bestuursniveaus betrokken. Alle verschillende actoren binnen het zorglandschap moeten beter leren samenwerken rond de patiënt, ook omdat steeds meer zorg buiten de muren van het ziekenhuis of de instelling gebeurt.

 

Meer aandacht voor preventie
 

Preventie is niet enkel kostenbesparend, maar brengt ook geld op. De finaliteit van de gezondheidszorg en de financiering ervan zou dus gericht moeten zijn op het gezond houden van mensen, en in laatste instantie om te genezen. In Europa gaat 3% van het gezondheidsbudget naar preventie. In België is dat 2,9%. We moeten dus ambitieuzer zijn.

Dit kan best door de huidige compartimentering te overbruggen en het vlot schakelen mogelijk te maken tussen de verschillende zorgsystemen. Ook een goede uitwisseling van data met alle betrokken actoren past in dat kader. Vanuit de ziekenhuizen is er alvast heel wat gebeurd om de data-overdracht naar aanleunende groepen te realiseren, maar naar de thuiszorg toe is er nog een grote leemte. Bovendien is de vraag of alle stakeholders mee zullen willen gaan in het verschuiven van een deel van de budgetten van curatie naar preventie.

 

Assistenwoningen en woonzorgcentra: wisselwerking met de buurt
 

Assistentiewoningen en woonzorgcentra kunnen met een uitgebouwde buurtzorg mensen bereiken die minder mobiel zijn en aan hun huis gekluisterd zijn. Zij zouden hulp kunnen bieden bij woningaanpassingen of andere specifieke vragen, maar ook bij noodsituaties. Ook dat past deels binnen het kader van preventie en de vermaatschappelijking  van de zorg.

Er is een substantieel verschil tussen het succes, de bezetting en de aantrekkingskracht van projecten die zo’n verwevenheid met de buurt kunnen realiseren en de andere projecten die meer op zichzelf staan. Die verwevenheid verhoogt niet enkel de levenskwaliteit van de mensen die er wonen, maar verhoogt ook de instroom van de mensen uit de buurt.

 

Lees het verslag van het volledige debat hier.