"De zorg- en welzijnssector is het aan zichzelf verplicht om mee te evolueren", stelt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. "Dat brengt uitdagingen met zich mee, maar uitdagingen bieden ook kansen. Het Vlaamse zorg- en welzijnsbeleid probeert die kansen continu te benutten. Flanders’ Care stimuleert creativiteit en innovatie."

"Zo zijn er nieuwe vormen van zorgverlening en organisatie van de zorg, waarbij er een steeds grotere rol is weggelegd voor de eerstelijnszorg. Daarnaast slaat de sector steeds meer de weg in van onlinehulp. Vooral in de geestelijke gezondheidszorg vinden heel wat mensen online of via een app de weg naar hulp en ondersteuning. Kortom, innovatie, creativiteit en samenwerking zijn troef in de sector."

 

De eerstelijn is dichtbij

"Zoals de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt, moeten we gezondheid niet alleen vanuit een puur medische invalshoek bekijken, hoe essentieel die ook is. Uiteindelijk is de vraag: levert de mobilisatie van al die middelen voor de patiënten een betere levenskwaliteit op? Levenskwaliteit is veel meer dan louter de afwezigheid van ziekte. Het is in die richting dat het onlangs goedgekeurde eerstelijnsdecreet de eerstelijnszorg in Vlaanderen wil sturen."

Het belang van geestelijke gezondheidszorg - en van de toegankelijkheid ervan - neemt toe. We evolueren naar meer ambulante vormen van zorg.
 

"Na een intensief participatief traject van werkgroepen in 2016, de conferentie in februari 2017 en de afbakening van eerstelijnszones midden 2018, zet de Vlaamse Regering hiermee een grote stap om de hervorming van de eerstelijnszorg, gezondheid en welzijn juridisch te verankeren. In Vlaanderen worden op dit ogenblik overal eerstelijnszones operationeel waarbinnen de Vlaamse overheid de ondersteuning van de eerstelijn binnen haar bevoegdheden zal organiseren."

 

Link tussen zorg en welzijn

"De klassieke drempels tussen welzijn en gezondheid worden afgebouwd. De vraag naar langdurige ondersteuning en zorg vereisen dat we steeds meer over het muurtje kijken, en dat muurtje zelfs steen per steen afbreken. Dat is één van de tekenen dat ons volksgezondheidsbeleid in verandering is. De focus ligt steeds vaker op gezondheidspromotie en ziektepreventie."

"Het belang van geestelijke gezondheidszorg - en van de toegankelijkheid ervan - neemt toe. We evolueren naar meer ambulante vormen van zorg. Allerlei innovaties en vooral de digitale mogelijkheden dwingen ons om nieuwe behandelingen en nieuwe vormen van zorgorganisatie te introduceren."

"Onze gezondheid en ons welbevinden hangen sterk samen met de manier waarop we ons nog betrokken kunnen voelen bij de samenleving en ons thuis voelen in de lokale gemeenschap. Ook hier moeten we volop op inzetten via innovatie en het benutten van het kapitaal aan informele zorg via mantelzorgers en vrijwilligers in de buurten."

 

Langdurige zorgvragen vragen andere aanpak

"Met de Vlaamse sociale bescherming bouwen we met zijn allen aan een uniek systeem om iedereen met langdurige zorgvragen in Vlaanderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Met een uniek loket voor alle vragen, één inschalingssysteem, automatische rechtentoekenning én een budgettair meerjarenplan. Daar gaan we voor!"