Stefan Van Sevecotte , Broeders van Liefde

Wat zijn de nieuwste evoluties op het vlak van geestelijke gezondheid?

Van Sevecotte: “De patiënt leert om te gaan met zijn ziekte. Hij krijgt de regie in de behandeling. Het gevolg van deze evolutie is dat de geestelijke gezondheidszorg vermaatschappelijkt. Er is een transitie van zorg in bedden naar zorg in de maatschappij. Hierbij is netwerking een belangrijk gegeven. Met Broeders van Liefde hebben we reeds 10% van onze bedden herbestemd naar vermaatschappelijkte zorgvormen zoals mobiele teams en beschut wonen.”

“We trachten patiënten volgens een systeem van getrapte zorg zoveel mogelijk in hun natuurlijke context en zo laagdrempelig mogelijk verder te helpen. Een opname wordt voorbehouden voor wanneer het echt niet anders kan. We blijven zo dicht mogelijk bij de patiënt, en de intensiteit van de zorg wordt telkens aangepast naargelang de noden die zich stellen.”

“Netwerking met andere zorgpartners en de ruime omgeving van de patiënt is hierbij cruciaal, want zo kunnen we doelstellingen realiseren die we alleen niet waar kunnen maken. Daarbij denk ik aan het beter indekken van de zorgvragen in een regio en aan intersectorale samenwerking met partners die andere levensdomeinen behartigen.”

Welke uitdagingen brengt dit met zich mee?

Dr. Debruyne: “We evolueren van een strikt medisch model rond symptoomcontrole naar een focus op herstel, sociale integratie, levenskwaliteit en een eigen regie. We doen dit door in het netwerk samen te werken met andere actoren zoals thuisbegeleiding, dienstencentra, vrijetijdsbegeleiding, reguliere verenigingen,… Zo trachten we mensen zo goed mogelijk terug te integreren in de maatschappij en een kwalitatief leven te geven, met de beperkingen die er zijn.”

“Dit vraagt uiteraard wel om een andere kijk op de problematiek. In plaats van de expert die een bepaalde behandeling oplegt, gaan we nu naar dialoog en afstemming. Daarnaast overleggen we met de andere actoren die betrokken zijn in het traject van de patiënt. Dit maakt het geheel complexer, maar creëert wel een meerwaarde voor de cliënt.”